เยี่ยมสนามสอบ O-NET

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เดินทางไปเยี่ยมสนามสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2564 ที่สนามสอบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองที่ 2 และสนามสอบเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมืองที่ 4 เพื่อให้การดำเนินการสอบฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และให้กำลังใจนักเรียนสังกัดฯ ที่ทำการสอบและคณะครูผู้คุมสอบ โดยการสอบในครั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565