พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน อำเภอน้ำปาด ปีการศึกษา 2561

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายอุดม สายโท รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน อำเภอน้ำปาด ปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนไกรลาสวิทยาคม อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอน้ำปาด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติด ตระหนักถึงโทษและพิษภัยที่อาจจะเกิดกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง มีโรงเรียนในสังกัดในอำเภอน้ำปาดเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 22 โรงเรียน