ประชาพิจารณ์และขอความร่วมมือตอบแบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลฤทธิ์การจัดทำร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายละเอียดและลิงค์ QR Code ดังไฟล์เอกสารแนบนี้