การคัดเลือกผู้แทนสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(กบข.)ประจำปี 2565

สมาชิก กบข.ในสังกัด สพฐ.ที่สนใจ จำนวน 4 คน ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มที่แนบทาง E-mail: contribution@gpf.or.th ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 25656 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไฟล์ลิงค์นี้