กิจกรรมอมรินทร์นิทรรศ & STEM Education’64

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ภารดี ผางสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม นางสาวจุฑามาศ ธุวังควัฒน์ นายทวี เนื่องอาชา และนางสาวชนนนิกานต์ สงวนไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการ ได้กำหนดการจัดกิจกรรมในโครงการอมรินทร์นิทรรศ และ STEM Education ขึ้นเพื่อให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการประเมินผลการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่แท้จริง เพื่อให้ครูได้วิเคราะห์ผู้เรียน เข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดการเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ เพื่อให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข นำความรู้ความสามารถมาพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง และเพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถ ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งการจัดครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วง ดังนี้
ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมเวลา 09.30–11.30 น. ด้านฐานเชาว์ปัญญา ฐานคณิตศาสตร์ ฐานภาษา
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 แบ่งกลุ่มกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม STEM & IS กลุ่ม อมรินทร์ตะลุยป่า กลุ่มเฮฮาตามประสาสังคมไทย และกลุ่ม Amazing Eng & Chinese
สำหรับการจัดกิจกรรมในปีนี้ ใช้รูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Facebook live และช่อง YouTube ของโรงเรียน นักเรียนทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมร่วมลุ้นรางวัลกับทุกกลุ่มกิจกรรม