รร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.เลย หนองบัวลำภู ร่วมกับขนส่งอำเภอด่านซ้าย จ.เลย จัด “โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ประจำปี 2565

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย จัด “โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุม อาคาร 60 ศรีสองรักษ์ โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เปิดเผยว่า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ผู้ปกครองและนักเรียนมีความกังวลใจในการให้บุตรหลานเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียน ซึ่งเป็นการป้องกัน การเว้นระยะห่างทางสังคม จึงจำเป็นต้องให้นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนด้วยตนเอง แทนการนั่งรถรับส่งหรือรถโดยสารประจำทาง เพื่อลดการสัมผัสเสี่ยงสูง จากพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ อาจจะมีโอกาสที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในเด็กและเยาวชนซึ่งอยู่ในวัยกำลังศึกษา มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูง เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขับขี่ในช่วงอายุอื่น อีกทั้งโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ได้กำหนดในแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ ปี 2563 – 2565 ให้เป็นปีแห่งความปลอดภัยในการขับขี่ทางถนน Safe Life Safe SSRW”  

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จึงร่วมกับ ดร.นาฎยา เขมจิรากุล หัวหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย สาขาอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในการบูรณาการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน กำหนดจัดกิจกรรม “โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” ให้กับนักเรียนที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปและประสงค์จะรับใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565                         

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างยั่งยืน  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รู้และเข้าใจถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยและกฎของการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง  เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน ส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลง นักเรียนมีส่วนร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและวินัยจราจร และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

……………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา