สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ นำโดย นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประชุมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๙ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตรงตามความต้องการของโรงเรียน โดยมี นางนุศรา ชะปูแสน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ นางวิลาวัลย์ ตาละคำ  นักวิชการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ นางสันศนีย์ โพธิโต นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายบัญญัติ มะโนมัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คอยให้คำปรึกษาแนะนำ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑