การรับสมัครนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จำนวน ๘ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๒ จำนวน ๘ อัตรา ดังนี้ สาขาวิชาเอกปฐมวัย จำนวน ๓ อัตรา สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน ๑ อัตรา สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน ๓ อัตรา และสาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน ๑ อัตรา ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ คณะกรรมการรับสมัครประกอบด้วย นางสาวปุณิกา แซ่เตียว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ นางอนงค์นาจ นามภักดิ์  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นายภัทรพล ชุมสาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และนางชิดชนก แกล้วกล้า เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บรีรัมย์ เขต ๑ เยี่ยมให้กำลังการรับสมัครในครั้งนี้ด้วย