สพม.ปัตตานี ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทํางานการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี มอบหมาย นางสุพัตรา หมัดล่าเต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นายอาซิ ดราแม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมคณะทํางานการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อหารือร่วมวางแผนการดําเนินงานร่วมกันของหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมคณะทํางานในการขยายผลการใช้คู่มือแนวทางการบูรณาการความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมสู่สถานศึกษา พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง โดยมีนายนิกร เซ้งเถียร รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศค.จชต.) อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี