สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจง โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)และการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย นายแดง  จันทรวิวัฒน์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจง โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) และการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจคณะกรรมการจัดสอบระดับศูนย์สอบ กรรมการระดับสนามสอบเกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งการสอบ RTและ NT ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดการประเมินฯ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน ทุกสังกัด โดยมีนักเรียนเข้ารับการประเมินทั้งสิ้น 3,190 คน นักเรียนปกติ 2,992 คน เป็นนักเรียนพิเศษ 117 คน สนามสอบจำนวน 188 สนาม ซึ่งจะมีการจัดประเมินฯ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2562 และการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งจะดำเนินการสอบในวันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะวิทยากร น.ส.กรรณิกา  กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ให้ความรู้แก่ผู้เข้าประชุม เป้าหมายได้แก่คณะกรรมการประจำสนามสอบและครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทุกโรงเรียน