สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ คัดเลือกโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพื่อเข้าร่วมประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 16 ปีการศึกษา 2564 (ระดับประเทศ) เพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงหลักการที่เป็นหัวใจสำคัญของโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยเน้นประเด็นปัญหาใกล้ตัว การให้ความสนใจและความคิดริเริ่มที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเน้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงด้วยความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลานานพอสมควร (ไม่น้อยกว่า 2 เดือน) ในลักษณะวิจัยปฏิบัติการนำไปสู่การแก้ปัญหาความเสื่อมทางศีลธรรม และส่งเสริมบ่มเพาะความดีอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้แนวคิด “ร่วมกัน ทำดี อย่างมีปัญญา” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom meeting โดยมีโรงเรียนที่นำเสนอโครงงาน จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา 2. โรงเรียนบ่อโพธิ์วิทยา 3. โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม 4. โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” 5. โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม 6. โรงเรียนดงประคำพิทยาคม และมีศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกในครั้งนี้

Alisa Pratumpo