สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ ผ่านระบบ Google meet เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน และเพื่อให้การดำเนินการทดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2