สพป.พิษณุโลก เขต 2 อบรมบุคลากรพัฒนาเว็บไซต์ สพป. และกลุ่มงาน

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการสร้างและพัฒนาเง็บไซต์ สพป.พิษณุโลก เขต 2 และกลุ่มงานต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านการบริหารการจัดการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และข้อมูลการปฎิบัติงานทางเว็บไซด์แก่บุคลากรสพป.พิษณุโลก เขต 2 โดยวิทยากรกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีฯ ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2