สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมชี้แจงข้อราชการ แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงข้อราชการแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โดยประเด็นหลักคือ 1. การชี้แจงระเบียบ แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 เมษายน 2565) แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่บุคลากรควรรับรู้รับทราบและถือปฏิบัติ ตลอดจนการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ที่จะมีผลต่อการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2565) 2. แนวทางการปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 3. การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายจุดเน้น ส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการ และเขตพื้นที่การศึกษา (eMENSCR,EMIS,KRS,ARS,การตรวจราชการติดตามจากหน่วยงานต่าง ๆ) 4. การอบรมและพัฒนาด้านกฎหมายทางการศึกษา ฯ ณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

Alisa Pratumpo