สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจง เตรียมความพร้อมในการสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  เป็นประธานการประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อม โครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT), การสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายพงศ์ณภัทร ดีดพิณ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารการจัดสอบ RT,และ NT เพื่อความถูกต้อง เรียบร้อยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยท่านประธานฯ ได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ ทั้งนี้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย น.ส.กรรณิกา  กระจ่างวงษ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะ วิทยากร ได้ดำเนินการประชุมชี้แจง ผู้อำนวยการโรงเรียน, รกน.ผู้อำนวยการโรงเรียน เรื่องการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้น ป. 1 (RT) และการสอบ NT ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปในคราวเดียวกัน โดยสพป.ชัยภูมิ เขต 3 จะดำเนินการจัดสอบ RT ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 และจัดสอบ NT ในวันที่ 6 มีนาคม 2562