สพป.นม. 5 อบรมการเขียนโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

บ่ายวันที่ 8 ก.พ. 62  นายเสริมศักดิ์  รุจิรวรรธน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานเปิดการอบรมการเขียนโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561  ณ ห้องประชุมอาคารบุญพัฒนา  สพป.นครราชสีมา เขต 5  โดยมีวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม  และมีความเข้าใจในการจัดทำโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

ในการนี้การอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าอบรมได้ แก่ครูผู้สอน/โรงเรียน ที่มีความพร้อมที่จะส่งโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 (รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 5 รุ่นที่ 7 ขนาดเล็ก รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ไม่ผ่านการประเมินเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และคณะวิทยากร ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย