สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมพิจารณาโรงเรียนเพื่อรับความช่วยเหลือจาก สกสค.พิษณุโลก

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต มอบหมายให้ ดร.สมคิด หาแก้ว รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำรวจข้อมูลการส่งเสริมสวัสดิภาพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 2 เพื่อพิจารณา สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกล ทุรกันดาร เดือดร้อน หรือขาดแคลน เพื่อรับความช่วยเหลือจากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก วันที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมดินทอง 2 สพป.พิษณุโลก เขต 2