สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มเครือข่ายเสอเพลอผาสุก

  วันที่ 8 มีนาคม 2565 สมาน บุญจะนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practise) ของแต่ละจุดเน้น รวมทั้ง การเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 9 จุดเน้น ก้าวสู่ความเป็นเลิศ ในการนี้ นางสาวศศิธร นาคดิลก นางสาวริศรา เชิญชม และ นางสาวชณิดา ทัศนิยม ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชมร่วมคิด สพป.อุดรธานี เขต 2