สพป.อุดรธานี เขต 2 ดำเนินงานขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

          ดร.ศุภชัย โถบำรุง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) สู่บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน และผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีการขยายผลเพื่อขับเคลื่อนโครงการแก่บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน อย่างน้อยจำนวน 5 โรงเรียน และให้ขยายผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยครู 1 คนขยายผลต่อนักเรียนจำนวน 25 คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 จึงได้มีกำหนดการขยายผลโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ให้ทุกโรงเรียนในสังกัดในอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 โดยใช้รูปแบบ Zoom cloud meeting โดยมีวิทยากร ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวชณิดา ทัศนิยม ครูโรงเรียนแกนนำ นายวรารัตน์ โสภารัตน์  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ และนายณัฐชา ทัศนิยม ผอ รร ชุมชนทมป่าข่า โรงเรียนแกนนำร่วมขยายผล