จังหวัดกระบี่ ร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ทั่วประเทศ ผ่านระบบทางไกล Video Conference Zoom Meeting

วันที่ 9 มีนาคม 2565  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับจังหวัด  นายอาคม  สุชาติพงษ์  ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกระบี่ และผู้แทนจากธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์   เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ  Video Conference Zoom Meeting  ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทั่วประเทศ   โดยนางสาวตรีนุช  เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นประธานการประชุม   เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีเป้าหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ หรือการรวมหนี้ครูไว้ที่สถาบันการเงินแหล่งเดียว กำหนดมาตรการที่เหมาะสมกับการผ่อนชำระหนี้ให้ได้มากที่สุด  การปรับโครงสร้างหนี้  รวมถึงการปรับปรุงและยกระดับระบบการตัดเงินเดือนเพื่อชำระหนี้  การกำหนดยอดเงินที่สามารถกู้ได้โดยไม่ต้องเกินศักยภาพในการชำระคืนจากเงินเดือน