สพป.ลำพูน เขต 2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพ รุ่นที่ 2 และทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 กับเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา จำนวน 2 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนบ้านดง มีโรงเรียนร่วมพัฒนา 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโป่งแดง  บ้านไม้สลี บ้านทุ่งหัวช้าง และบ้านปวง  และเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนบ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ) มีโรงเรียนร่วมพัฒนา 2 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านฮั่ว และบ้านนาเลี่ยง เพื่อร่วมกันวางแผน กรอบการพัฒนาโรงเรียนในเครือข่ายร่วมพัฒนา ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อันส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2