ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบVideo Conference

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบVideo Conference (google meet) เพื่อชี้แจงข้อราชการงานด้านวิชาการ งานด้านบริหารบุคคล งานด้านการบริหารงานการเงินและงานด้านการบริหารงานทั่วไปให้ทุกโรงเรียนได้รับทราบและดำเนินการตามห้วงเวลาที่กำหนด พร้อมกันนี้ได้เน้นย้ำให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการตามข้อกำหนดสถานศึกษาปลอดภัย และการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้กับข้าราชการในสังกัด ครั้งที่ 1 /2565 ให้ดำเนินการด้วยความยุติธรรมและโปร่งใส ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2