สพป.ระยอง เขต ๒ สนับสนุนให้บุคลากรรับบริการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๙ มีนาคม – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ได้จัดคณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้แก่บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ โดย นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ให้การสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการตรวจสุขภาพ เพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ณ สถานที่ตั้งหน่วยตรวจ ในแต่ละอำเภอภายในจังหวัดระยอง