สพป.ระยอง เขต ๒ เข้าร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชย ผอ.กลุ่มอำนวยการ พร้อมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการประชุมเพื่อชี้แจงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ทราบแนวทางการดำเนินการประเมินตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๑) ประเด็นประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Base) และ ๒) ประเด็นประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒