ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา  กงวงษ์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2  เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 ผ่านสื่อออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting ของ นายนิรัน  ปักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนอุดมศึกษา และนายสุวิทย์  สุขอ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสมใจ โดยมี นายยุทธศาสตร์  สิงห์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ และ นายกิตติวิทย์  เครือเพียกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองด่าน กรรมการและเลขานุการ สิบเอกประภัทร์  รักษาภักดี นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นคณะกรรมการประเมินฯในครั้งนี้ ณ ห้องส่งเมืองพิณ สพป.นภ.2

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/ictnb2/posts/1816069118784102i