การประชุมสัมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มาตราฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

การประชุมสัมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๑ มาตราฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

นายอดุลย์ กองทอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการประชุมสัมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 มาตราฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ในระหว่าวันที่ 16-17 กันยายน 2561 ณ โรงแรมพลอย พาเลซ จังหวัดมุกดาหาร

Latest posts by ศาสตรา แสงชาติ (see all)