สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ชูศักดิ์ ชูช่วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 มอบหมายให้นายไพจิตร รักษาสรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 36 โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จากคณะกรรมการคัดเลือกในระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อการพัฒนาโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ สุขภาพอนามัย เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียน ชุมชน และการพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งสมรรถนะ ศักยภาพ ความสามารถในการบริหารจัดการ มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนการสอนคลังนวัตกรรมการเรียนการสอน สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนได้เติบโตเป็นพลเมืองดี มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนานักเรียนด้านสติปัญญา (IQ) ทัศนคติ พัฒนาการสมวัย (Physical) ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ (MQ) ตลอดจบการศึกษา และมีงานทำ รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง เอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน การประชุมครั้งนี้ดำเนินการเป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขต และผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) จำนวน 36 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 293 คน