สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดปฐมนิเทศและประดับอินทรธนู ข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการปฐมนิเทศและประดับอินทรธนูครูบรรจุใหม่ ที่มารายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จากการสอบบรรจุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ประจำปี 2561 ซึ่งมารายงานตัว จำนวน 45 คน สละสิทธิ์ 6 คน ประกอบด้วย วิชาเอกปฐมวัย 12 อัตรา, เกษตรกรรม 1 อัตรา, คณิตศาสตร์ 7 อัตรา มารายงานตัว 5 สละสิทธิ์ 2,คอมพิวเตอร์ 2 อัตรา,ประถมศึกษา 5 อัตรา,วิทยาศาสตร์ 3 อัตรา รายงานตัว 2 คน สละสิทธิ์ 1 คน,สังคมศึกษา 2 อัตรา รายงานตัว 1 สละสิทธิ์ 1,พลศึกษา 2 อัตรา, ภาษาไทย 11 อัตรา รายงานตัว 9 คน สละสิทธิ์ 2 คน,ภาษาอังกฤษ 5 อัตรา,ศิลปศึกษา 1 อัตรา และนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561 จำนวน 9 คน กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล ประเภทโรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 สาขาวิชาเอก ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาไทย 3 อัตรา,คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ปฐมวัย 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา และสังคมศึกษา 1 อัตรา โดยท่านประธานฯ กล่าวว่า การเป็นครูต้องปฏิบัติตน ให้ครบทุกด้าน คือการครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อให้สมกับวิชาชีพการเป็นครู ได้แก่ การครองตน จะต้องเป็นคนที่ดีเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไป มี ความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค การครองคน จะต้องเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีน้ำใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การครองงาน จะต้องเป็นผู้ใฝ่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานและมีการพัฒนาตนอยู่เสมอ มีความตั้งใจปฏิบัติงานอยู่เสมอ โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นาชชัดชน ชาติวชิรวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผอ.กลุ่ม และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมเป็นเกียรติ