สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test:RT)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ดำเนินการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (Reading Test:RT) ซึ่งมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เข้ารับการประเมินฯ จำนวน 3,190 คน เป็นเด็กปกติจำนวน 2,992 คน เด็กพิเศษจำนวน 117 คน  สนามสอบจำนวน 188 สนาม มีแบบทดสอบจำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่1 การอ่านรู้เรื่อง ฉบับที่ 2 การอ่านออกเสียง โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา เป็นผู้จัดทำเครื่องมือประเมินฯ ในการวิเคราะห์ระดับพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน การเรียนรู้ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาและใช้กรอบคำศัพท์ในบัญชีคำพื้นฐาน เพื่อเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จ  ทั้งนี้ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย น.ส.กรรณิกา  กระจ่างวงษ์  ผู้รับผิดชอบโครงการฯและคณะศึกษานิเทศก์ ประจำเครือข่าย ซึ่งเป็นคณะกรรมการได้ออกนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบ และนักเรียน ในสังกัด เพื่อให้การจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามกำหนด ของ สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน