ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่

<<< เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ปฐมนิเทศและให้โอวาทผู้เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อให้ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และศึกษาหาความรู้  เพื่อให้ตนเองสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ จำนวน 10 ราย ดังนี้                   

          1. นางสาวเบญจมาศ  ปันยูร            วิชาเอกภาษาไทย       บรรจุแต่งตั้งร.ร.สามัคคีศรีวิชัย                       

          2. นางสาวกนกพรรณ  มุ้ยพรม         วิชาเอกภาษาอังกฤษ   บรรจุแต่งตั้งร.ร.บ้านผาลาด             

          3. นางสาวนวลนภา  คะระออม         วิชาเอกปฐมวัย          บรรจุแต่งตั้งร.ร.บ้านปวงคำ (ประชาอุทิศ)

          4. นางสรินทร  ปู่ดี                         วิชาเอกปฐมวัย          บรรจุแต่งตั้งร.ร.บ้านห้วยแพ่ง 

          5. นายสิทธิพล  นุภาเลา                  วิชาเอกปฐมวัย          บรรจุแต่งตั้ง ร.ร.บ้านห้วยหละ

          6. นางสาวพิพัฒนา  สมบูรณ์ชัย        วิชาเอกปฐมวัย          บรรจุแต่งตั้งร.ร.บ้านล้องเครือกวาว

          7. นางสาวกัญจนากร  กำแพงทิพย์     วิชาเอกปฐมวัย          บรรจุแต่งตั้งร.ร.บ้านไม้สลี

          8. นางสาวรัชนีวรรณ  กันทะวัง         วิชาเอกปฐมวัย          บรรจุแต่งตั้งร.ร.บ้านหนองหลัก

          9. นางสาวจารุวรรณ  วรประเสริฐ     วิชาเอกปฐมวัย          บรรจุแต่งตั้งร.ร.บ้านปวง

          10. นางอรพินทร์  ลือดัง                  วิชาเอกปฐมวัย          บรรจุแต่งตั้งร.ร.บ้านดง