สพฐ.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันนี้ ( 21 เมษายน 2565 ) เวลา 10.00 น. นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย นางลำพึง  ศรีมีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.  นางสาวสุพัฒตรา  วัลย์เครือ  นางสาวกัญญา  อินสอน สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีประเด็นในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน นวัตกรรมขับเคลื่อน” ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ซึ่งได้ชื่นชมในความสำเร็จที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปกครอง นักเรียน ที่นำบุตรหลานเข้ามาเรียนมีความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ โดยมี คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมไชยมงคล