ลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน

นายกฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ทำข้อตกลงยินดีจะให้ คำปรึกษาแนะนำ เพื่อปรับปรุง พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับข้อตกลง

ให้ผลการปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามข้อตกลงที่จัดทำขึ้นนี้ ผู้รับข้อตกลงได้ทำความเข้าใจข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานและลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่สายงานบริหารสถานศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  โดยมี นายศุภชัย  ภาสกานนท์ นายสุดใจ  อ่อนฤาชา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุมไชยมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565