สพม.บุรีรัมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สพม.บุรีรัมย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ ความรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

ห้องประชุมไชยมงคล ดร.กฤษ ละมูลมอญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ประธานการประชุมโครงการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมงานพฤกษศาสตร์โรงเรียน สร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่เยาวชน สร้างการรับรู้ ความรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัดสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสร้างเครือข่ายในการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระหว่างสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

กลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษาในสังกัด ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน จำนวน 15 แห่ง