สพฐ.ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.อุดรธานี เขต 4,สพป.อุดรธานี เขต 1 โดย ผชช.สพฐ.พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามของเขตตรวจราชการที่ 10 และคณะติดตามของ สตผ.สพฐ.

…..วันที่ 21 เมษายน 2565 นายสุวิทย์ บึงบัว ผชช.ด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามของเขตตรวจราชการที่ 10 จำนวน 4 ท่าน คือ นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.อุดรธานี เขต 1, นางวิพาพรรณ ดอนจันทร์โคตร ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.หนองคาย พร้อมด้วย นางสาวสินีนาถ เศวตสุพร และนางปาณิสรา รวดเร็ว เจ้าหน้าที่จาก สตผ. ได้ติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ สพป.อุดรธานี เขต 4 และโรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย มิตรภาพที่ 138 และ สพป.อุดรธานี เขต 1 และโรงเรียนหนองวัวซอ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุนการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงของ สพท.และสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายปัญญารัฐฏ์ จันทร์กอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 4 และนายบรรทม แก้วอาษา ผอ.รร.อนุบาลบ้านเพีย มิตรภาพที่ 138 และ นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และนางแพวิพา ภูสงัด ผอ.โรงเรียนหนองวัวซอ ให้การต้อนรับ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต4

โรงเรียนอนุบาลบ้านเพีย มิตรภาพที่ 138

สพป.อุดรธานี เขต 1

โรงเรียนหนองวัวซอ