ยกระดับเครือข่าย PR กาญจน์ 4 พัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ในการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบ ZOOM Meeting ณ  ห้องประชุม 1 อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4  โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่ม/หน่วย และโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการอบรม

          งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ และทักษะในการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล  สามารถนำเสนอผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ ที่หลากหลาย และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติได้จริงโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์นฤมล  อนันโท และอาจารย์อภิชาติ  บัวตูม  อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคและวิธีการสร้างสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อคลิปวีดิโอด้วยมือถือ และการสร้างอินโฟกราฟิก

          นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์เป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญขององค์การ เป็นกระบวนการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความร่วมมือ การสนับสนุนในการทำงานระหว่างองค์การกับหน่วยงานภายใน ภายนอก ชุมชน และประชาชน โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่มีการสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และผ่านช่องทางการสื่อสารดิจิทัลหรือดิจิทัลแพลตฟอร์ม ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงด้านการสื่อสาร ทั้งด้านเทคโนโลยี และพฤติกรรมการรับสื่อ  สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะนำความรู้ เทคนิค และวิธีการไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน กิจกรรม ข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรในสังกัด ชุมชนและหน่วยงานอื่น ๆ ได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมทั้งยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ยุคดิจิทัล