ครู กาญจน์ 4 เร่งจัดทำคู่มือการคิดเลขเป็น หวังพัฒนาผู้เรียน พร้อมขับเคลื่อนนโยบายคุณภาพการศึกษา

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 มอบหมายให้นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์  รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการคิดเลขเป็น ตามนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา นโยบายที่ 3 มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  ณ ห้องประชุม 2 อาคารโพธิ์งาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 30 คน

          กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำโดยนายไพฑูรย์ ประดิษฐพงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้น เพื่อสร้างคู่มือการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา นโยบายที่ ๓ มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น  เพื่อมีนวัตกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการคิดเลขเป็น ซึ่งเป็นพื้นฐานทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21  และเพื่อให้ครูนำนวัตกรรมไปใช้พัฒนาผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วลีพร ตะพัง รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และผู้อำนวยการสมพาน ระวังรัมย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว เป็นวิทยากร

          นายวีระพงษ์ มะโนขันธุ์  รองผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  กล่าวว่า การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการคิดเลขเป็น ตามนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา นโยบายที่ 3 มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้ครูผู้สอนมีนวัตกรรม หรือเครื่องมือที่ส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่สำคัญ และมีทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21