สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผู้รับผิดชอบโปรแกรม และ Admin เครือข่าย การแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมาย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจผู้รับผิดชอบโปรแกรม และ Admin เครือข่าย การแข่งขันทักษะ งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561 โดยนางวรรณภา ภู่ดัด ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ด้วย สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ได้เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน ซึ่งการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมความสามารทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปี 2561” ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระดับเครือข่ายให้แล้วเสร็จพร้อมส่งข้อมูลให้เขตพื้นที่การศึกษาภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลให้ระดับภูมิภาค ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้การบันทึกข้อมูลและการโอนส่งต่อข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนทันตามกำหนดเวลาทุกขั้นตอน มิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ จึงได้จัดการประชุมฯ นี้ขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ Admin เครือข่าย ผู้รับผิดชอบการลงข้อมูลโปรแกรม ของโรงเรียน ซึ่งมี นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากรในการประชุมในครั้งนี้