สพฐ.ชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

++++ นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร   ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ  รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.  ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด”โครงการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” และบรรยายพิเศษเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  รวมทั้งบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และให้เข้าใจแนวทางการดำเนินกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และนำไปขยายผลให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  เห็นถึงความสำคัญของการไปใช้สิทธิ  และออกไปใช้สิทธิอย่างมีคุณภาพ

ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  จำนวนทั้งสิ้น 225 คน  ณ  โรงแรมรอแยล เบญจา กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562.

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ