ผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2565 เพื่อหารือข้อราชการและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของ สพฐ. โดยมี พระพรหมบัณฑิต ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารระดับสูง ของ สพฐ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom

ทั้งนี้ ในการประชุมมีประเด็นหารือที่น่าสนใจ อาทิ แผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัย แผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ และแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การรวมสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น