สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕

สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๑ คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ เป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น, รางวัลครูภาษาต่างประเทศดีเด่น, รางวัลคุรุสภา, รางวัลคุรุสดุดี และรางวัลครูสอนดีเด่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดี ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์