สพฐ.บันทึกเทป เรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)”

 

++++ รองศาสตราจารย์นราพร  จันทร์โอชา  รองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ในพระบรมาชูปถัมภ์  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเพื่อบันทึกเทปหัวข้อรายวิชาหลักสูตรเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการอบรมพัฒนา เรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” ด้วยสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐานร่วมกับสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และผู้อำนวยการสถานศึกษา  ต้องดำเนินการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและดำเนินการพัฒนาให้ได้มาตราฐานในด้านการบริหารจัดการ  วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง  สื่อและนวัตกรรมในการพัฒนา  สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา  และการประเมินผลการพัฒนา  สพฐ.จึงได้ดำเนินการยกร่างหลักสูตรโดยพัฒนาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมกับบริบทบทบาท หน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่ง

ซึ่งได้กำหนดพัฒนา  ระหว่างวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2562 (7วัน) มีผู้เข้ารับการพัฒนาจำนวน 5,301 คน ตามจุดพัฒนา 16 จุด ทั่วประเทศ  และจัดเตรียมสถานที่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เพื่อรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบ Conferrence ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. พิธืเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง โรงเรียนที่ดี  ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  และบรรยายพิเศษ  การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ของเลขาธิการ กพฐ.  และวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-15.00 น. บรรยายพิเศษ  การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา  และปัจฉิมนิเทศ ของเลขาธิการ กพฐ. โดยจะดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านระบบ  Conferrence  ณ  จุดพัฒนาที่ 4 ซึ่งมี สพม.3 เป็นผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมโรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

บันทึกเทป  ณ  ห้องถ่ายทอดสด  ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร สพฐ.1ชั้น1 กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562.

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ