สพป.อุดรธานี เขต 2 ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อทรงติดตามงานโครงการฯ และให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
          ในการนี้ นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและผู้รับผิดชอบโครงการตามพระราชดำริ และศึกษานิเทศก์ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทผ่านสื่อเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) และ เข้าร่วมการประชุม ผ่าน Application ZOOM Cloud Meetings