สพป.อุดรธานี เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยมี ดร.ศุภชัย โถบำรุง รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 กล่าวรายงาน นายสมาน บุญจะนะ และ นายวิรยุทธ ชัยดินี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมร่วมคิด
        วิทยากรโดย ผศ.ดร.พนายุทธ เชยบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การอบรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) และการบริหารจัดการความรู้ ( Knowledge Management : KM ) นำไปสู่วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กร โดยทุกคนในองค์กรเกิดความรู้ ความสามารถในการและเปลี่ยนเรียนรู้ ปรับกรอบแนวคิด สร้างองค์กรและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ

เกศินี ชัยโยบัว
Latest posts by เกศินี ชัยโยบัว (see all)