การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) สพป.ลย. 2

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2   2.เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดทำข้อมูลในการนำเสนอต่อที่ประชุมระดับภูมิภาคและเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3.เพื่อคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ต้นแบบ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

และในเวลา 13.00 น. นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ได้พบปะพูดคุย ให้กำลังใจผู้เข้าร่วมประชุมฯ