สพฐ. จับมือ ป.ป.ช. บูรณาการแผน 20 ปีต่อต้านการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จัดประชุมบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี โดยจัดทั้งหมด 5 ภูมิภาค ระดับภาคเหนือ จัดระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ได้รับเกียรติจากนายอุทิศ บัวศรี รักษาราชการแทนในตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษเรื่องระบบคิดฐานสองกับการแก้ไขปัญหาสังคมพร้อมเป็นวิทยากรตลอดการประชุม โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต, สำนักงานเขตฯสุจริต, การประเมินคุณธรรมละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(ITA) และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 52 แห่งรวม 208 คน บุคลากรจาก สำนักงาน ป.ป.ช.ในจังหวัดภาคเหนือ 16 จังหวัดๆ ละ 1 คนรวม 16 คน, คณะทำงานส่วนภูมิภาค 10 คนวิทยากร และคณะทำงานส่วนกลางจำนวน 23 คน รวมทั้งสิ้น 257 คน

ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ ว่า เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง, เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ มีบูรณาการของหน่วยงานมีแผนบูรณาการของหน่วยงานที่เป็นไปตามแผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579), เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรงเรียนสุจริตในสังกัด โรงเรียนสุจริตต้นแบบและเครือข่ายโรงเรียนสุจริต (ร้อยละ 10-40), เพื่อขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรต้านสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti- Corruption Education) ในสถานศึกษา, เพื่อเตรียมการในการดำเนินโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ 2562

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตประกอบด้วย ข้าราชการบำนาญ กระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, ผู้อำนวยการสำนักต้านทุจริตศึกษา สำนักงาน ป.ป.ช,ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช., บุคลากรจากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช., อาจารย์คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศึกษานิเทศก์ สพม. เขต 29 และศึกษานิเทศก์ สพป.อุบลราชธานี เขต 3