สพป.สกลนคร เขต ๑ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายฉลาด เดชธิสา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอาคารเพ็ญภูรี ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี อ.ภูพาน จ.สกลนคร


ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้า ถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑