ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 5

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 ผู้บริหาร สพป.อุดรธานี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการอบรม ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

การอบรมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการฯ ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ เขียนแผนและวางแผนการดำเนินงาน ขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพและให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ศึกษาธิการภาค ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 759 คน