เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันข้าราชการพลเรือนสามัญสพฐ. (ส่วนกลาง)

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) โดยมีคณะทำงานจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ร่วมติดตามการตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมสนามสอบในวันนี้ พบว่าสามารถจัดสอบได้อย่างเรียบร้อย มีการตั้งหน่วยคัดกรองวัดอุณหภูมิที่บริเวณหน้าอาคารสนามสอบ และให้ผู้เข้าสอบส่งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการป้องกันฯ ในส่วนของการสอบ มีผู้สมัครสอบจำนวน 3,521 คน มีผู้มาเข้าสอบ 1,999 คน คิดเป็นร้อยละ 56.77 ในจำนวนนี้พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 ราย จึงได้จัดสอบในห้องสอบพิเศษ แยกออกไปจากห้องสอบปกติ และมีเจ้าหน้าที่กำกับห้องสอบสวมชุด PPE ดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งในขณะที่พูดคุยทักทายกับผู้ที่มารอเข้าสอบ เลขาธิการ กพฐ. ก็ได้กล่าวให้กำลังใจผู้เข้าสอบในครั้งนี้ พร้อมเน้นย้ำการดำเนินการจัดสอบแข่งขันให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

ทั้งนี้ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส่วนกลาง) ได้เปิดสอบคัดเลือกใน 11 สายงาน รวม 88 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (12 อัตรา) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (10 อัตรา) วิศวกรโยธา (3 อัตรา) นักวิชาการเงินและบัญชี (8 อัตรา) นักวิชาการตรวจสอบภายใน (7 อัตรา) นักวิชาการพัสดุ (2 อัตรา) เจ้าพนักงานธุรการ (23 อัตรา) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (9 อัตรา) เจ้าพนักงานพัสดุ (4 อัตรา) นายช่างโยธา (6 อัตรา) และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (4 อัตรา) โดยวันนี้เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบข้อเขียน ซึ่งจะประกาศผลการสอบภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ต่อไป