ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ รับเกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เข้ารับเกียรติบัตร ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 และร่วมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565 โดยมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับประชาคมโลก อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ปี 2565 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ที่มุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนทุกคน ที่มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแส และร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีฯ