สพป.สกลนคร เขต 1 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะภาษาไทยโรงเรียนในโครงการ กพด. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐  น. นายฉลาด  เดชธิสา รก.ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1

ร่วมพิธีเปิดและกล่าวรายงานการแข่งขันทักษะภาษาไทยของโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กำหนดให้จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทยจำนวน  ๕  กิจกรรม ๑๐  รายการ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศลำดับที่  ๑-๓ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป ในการนี้ นายนภดล  ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานในพิธี

ต่อมาเวลา  ๑๑.๐๐ น. ได้ประชุมโรงเรียนในโครงการโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๒  โรงเรียน

โดยมีนายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล  เจ้าหน้าที่งานในพระองค์  สำนักงานโครงการในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานที่ประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) สพป.สกลนคร เขต ๑